Nabídka služeb

REALIZACE ZADÁVACÍCH A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
 
TENDR CZ s. r. o. poskytuje kompletní služby související s výkonem zadavatelské činnosti, a to jak pro zadavatele v rámci zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tak pro ostatní subjekty realizující výběrová řízení, zejména v případě realizace výběrových řízení dle podmínek operačních programů Evropské unie.
 
Zadavatelskou činnost provádíme v úplném rozsahu dle příslušného druhu zadávacího či výběrového řízení, včetně zpracování veškerých podkladů a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy na plnění zakázky. Spolupráce je možná v jakémkoliv rozsahu, od provedení kompletní realizace zadávacího či výběrového řízení až po poskytování konzultací a poradenských služeb k jednotlivým úkonům podle Vašich požadavků. Veškeré služby samozřejmě poskytujeme na základě příslušného živnostenského oprávnění formou mandátní smlouvy, případně smlouvy o poradenství. 
 
Zadavatelé veřejných zakázek
 
Zadavatelům veřejných zakázek, tj. zejména orgánům státní správy, obcím, krajům a dalším právnickým osobám z oblasti veřejné správy, nabízíme kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Organizační zajištění zadávání veřejných zakázek provádíme v úplném rozsahu dle příslušného druhu zadávacího řízení, včetně zpracování veškerých podkladů a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 
Výběrová řízení mimo režim zákona
 

Poskytujeme služby rovněž soukromým subjektům - podnikatelům, kteří žádají o prostředky z operačních programů Evropské unie. Výběrová řízení jsou realizována v závislosti na podmínkách daného operačního programu (např. Regionální operační programy, Operační programy Praha - OPPK, OPPA, OPPI atd.).
 
Zajistíme pro Vás kompletní realizaci výběrového řízení vč. veškerého organizačního zajištění a administrace. Samotný průběh a náročnost výběrového řízení je závislá jak na podmíkách poskytovatel dotace, tak na výši této dotace. Protože se zabýváme rovněž realizací veřejných zakázek dle zákona, jsme schopni využít našich zkušeností s aplikací zákona, z něhož řada podmínek pro ostatní výběrová řízení vychází.
 

 
Proč nás přizvat na pomoc:

 • Jsme schopni se přizpůsobit požadavkům zadavatele na formu spolupráce.
 • Při zadávání veřejných zakázek nabízíme srozumitelný, průkazný a legislativně správný postup.
 • Za průběh zadávacího řízení veřejné zakázky přebíráme smluvně veškerou odpovědnost po stránce organizační, právní a odborné, v souladu s platnými ustanoveními zákona či poskytovatele dotace.
 • Naše know-how významně snižuje rizika podání námitek proti postupu zadavatele v zadávacím řízení nebo nedostatečnosti výběrového řízení.

 

Konzultační a poradenské služby

 
Zadavatelům veřejných zakázek poskytujeme konzultace a poradenství podle individuálních požadavků zadavatele, od poskytování komplexního poradenství při realizaci konkrétní veřejné zakázky až po průběžné poskytování dílčích konzultací.
 
V případě požadavku na komplexní zajištění poradenství jsou poradenské služby poskytnuty ke každému jednotlivému úkonu provedenému zadavatelem při přípravě zadávání veřejné zakázky a při samotném průběhu zadávacího řízení. Uvedený rozsah poskytovaného poradenství plně zaručuje zákonný průběh celého procesu.
 
V případě spolupráce formou průběžného poradenství zadavatel své požadavky na konzultační a poradenské služby formuluje v průběhu řízení na základě svých aktuálních potřeb. Nejčastěji se jedná o kontrolu těch úkonů zadavatele, které jsou z hlediska dodržení zákonných ustanovení problematické nebo administrativně složité. Jedná se například o zpracování zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, činnost při otevírání obálek, posouzení prokázání kvalifikace jednotlivými uchazeči, činnost a postup komise při hodnocení užitnosti nabídek, zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek apod.
 
Audit veřejných zakázek
 
Audit veřejných zakázek zahrnuje komplexní kontrolu dokumentace veřejné zakázky, včetně zadávacích podkladů, veškerých úkonů zadavatele, nabídek uchazečů, řešení námitek atd. Nedostatky zjištěné v dokumentaci veřejné zakázky jsou v rámci auditu, je-li to možné, odstraněny (např. kompletace podkladů, úprava textu zápisu apod.). O výsledku auditu se předkládá zadavateli interní písemná zpráva s podrobným uvedením zjištěného stavu, výčtem závad a návrhy na opatření.
 
Provedením auditu se výrazně snižuje počet závad zjišťovaný kontrolními orgány a výsledek auditu poskytne vedoucím pracovníkům odpovědným za oblast veřejných zakázek objektivní přehled o stavu v této oblasti. V rámci auditorských služeb zpracováváme též stanoviska, námitky a vyjádření ke kontrolním zprávám z kontrolních akcí provedených u zadavatele nadřízenými resortními orgány, Nejvyšším kontrolním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
 
 
SLUŽBY UCHAZEČŮM O VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 
Nabízíme poradenství a právní pomoc uchazečům o veřejné zakázky při jejich účasti ve výběrových i zadávacích řízeních na veřejné zakázky, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 
Pomoc při přípravě nabídky
 
Nabízíme kompletní právní pomoc při přípravě nabídky na vybranou veřejnou zakázku. Na základě zprostředkovatelské smlouvy provádíme v rozsahu požadovaném zájemcem zejména následující úkony a činnosti:

 • projednání zadávacích podmínek veřejné zakázky a možnosti zpracování nabídky,
 • zajištění podání dotazů k zadávací dokumentaci a převzetí odpovědí,
 • zpracování návrhu nabídky a formulaci textové části nabídky v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami,
 • účast na jednání komise při otevírání obálek s nabídkami,
 • zpracování námitek proti případným negativním rozhodnutím zadavatele,
 • zajištění stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mající přímý vliv na hodnocení nabídky,
 • zpracování návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
 • zpracování návrhu smluv upravující smluvní vztah zájemce a zadavatele k plnění veřejné zakázky.

Našim zákazníkům dáváme záruky za poskytované služby, kdy my jako zprostředkovatel zodpovídáme za úplnost nabídky z hlediska zákona a zadávacích podmínek.
 
Proč nás přizvat na pomoc

 • Zaručíme, že se Vaše nabídka dostane mezi hodnocené nabídky

Zpracování takové nabídky, která vyhoví zákonu, je poměrně složité, zejména pro ty, kteří se neúčastní výběrových řízení často. Značná část nabídek není hodnocena, protože je pro neúplnost nebo nepřijatelnost vyřazena zadavatelem z dalšího posuzování.

 • Poradíme, jak zvýšit šance Vaší nabídky na úspěch.

Umíme správně formulovat smluvních podmínky, optimalizovat nabídku z hlediska vypsaných hodnotících kritérií a pod.

 • Vyhledáme veřejné zakázky co nejlépe odpovídající Vašim potřebám.

Jsme schopni vyhledávat takové veřejné zakázky, které odpovídají možnostem a obchodní strategii Vaší firmy. U takovýchto vytipovaných veřejných zakázkách máte mnohem větší šanci na úspěch.
 
Právní poradenství
 
Uchazečům o veřejné zakázky poskytujeme konzultace a poradenství v rozsahu a způsobu podle jejich individuálních požadavků, od poskytování komplexního poradenství při účasti v zadávacím řízení konkrétní veřejné zakázky až po průběžné poskytování dílčích konzultací k jednotlivým krokům uchazeče resp. zadavatele (např. obrana proti vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení).
 
Právní poradenství a konzultace poskytujeme za základě smlouvy o poradenství, kdy konzultant provádí v rozsahu požadovaném zájemcem zejména následující činnosti:

 • konzultace k zákonnosti postupů zadavatelů při stanovení zadávacích podmínek a o možnostech postupu dodavatelů proti nezákonným či diskriminačním ustanovením zadávacích podmínek,
 • konzultace k zákonnosti postupů zadavatelů v průběhu zadávacího řízení a k jednotlivým úkonům zadavatele (např. k zákonnosti vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, k otázce souladu provedeného posouzení a hodnocení nabídek se zákonem a zadávacími podmínkami apod.)
 • zpracování jednotlivých dokumentů a podání dle zákona v rozsahu požadovaném zájemcem pro postup zájemce proti úkonům zadavatele, zejména zpracování námitek proti případným negativním rozhodnutím zadavatele, zajištění stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zpracování návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
 • konzultace k dalším otázkám objednatele z oblasti působnosti zákona,
 • osobní účast požadovaná objednatelem při úkonech objednatele souvisejících s jeho účastí v zadávacím řízení veřejné zakázky.

 
Provádění poradenských služeb a konzultací je možno realizovat způsobem podle potřeb zájemce – telefonicky s následným odesláním písemného vyjádření nebo obsahu poskytnuté konzultace, nebo výhradně písemným stykem, případně přímým prováděním úprav textů a dokumentů zpracovaných zájemcem (např. prohlášení požadovaná zákonem, návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky atd.).
  

Poskytování služeb v oblasti potápěčského výcviku

Od roku 2014 byla činnost společnosti rozšířena o poskytování služeb v oblasti potápěčského výcviku, a to v souvislosti s aktivitou nového jednatele společnosti a potápěčského instruktora Jiřího Hübnera.
Pokud máte zájem o potápěčský kurz, můžeme Vás proškolit od základní kvalifikace potápěče - začátečníka až po potápění v jeskynních. Pokud váháte, zda začít s potápěním, nabízeme zkušební ponory s instruktorem, což je v podstatě návštěva světa pod vodou. 
Pokud byste měli o služby v oblasti potápěčského výcviku zájem, navštivte naše webové stránky www.jvdiving.cz